Dịch vụ tại phòng

Thời gian hoạt động: 11:00 trưa – 10:00 tối